Download và sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Cổ phần Vật tư Tây Đô Long An tại đây:

Logo chính thức

Nhận diện thương hiệu

Biểu tượng